REGULAMIN SERWISU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet ("Użytkownicy") z serwisów internetowych dostępnych pod adresami www.mcdonalds.pl www.happymeal.pl www.mcdonaldspraca.pl ("serwis Talent Finder") www.mccafe.pl www.dzieciecaeskorta.pl (zwanych dalej łącznie Serwisem") oraz z usług oferowanych za ich pośrednictwem ("Usługi").

1.2. Podmiotem prowadzącym Serwis i świadczącym Usługi oraz będącym administratorem danych Użytkowników Serwisu jest spółka McDonald’s Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 674), przy ul. Marynarskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097409, posiadająca NIP 521-008-81-10, REGON 012050075, o kapitale zakładowym w wysokości: 151.569.758,98 zł ("Usługodawca lub McDonald’s").

1.3. Usługi polegają w szczególności na:

 • a) Dostępie do informacji na temat:
  • produktów McDonald’s;
  • sieci restauracji McDonald’s w Polsce;
  • organizowanych przez McDonald’s promocji, konkursów oraz loterii promocyjnych, a także tym podobnych przedsięwzięć, w których McDonald’s uczestniczy w szczególności jako fundator nagród;
  • pracy i karierze w spółce McDonald’s;
  • franczyzy restauracji McDonald’s w Polsce w tym o zasadach rekrutacji nowych Franczyzobiorców;
  • historii McDonald’s w Polsce i na świecie;
  • działalności społecznej i charytatywnej McDonald’s;
 • b) Dostępie do serwisów internetowych należących do osób trzecich poprzez odesłania internetowe (Linki);
 • c) Możliwości wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami Serwisu w szczególności dotyczących organizowanych przez McDonald’s promocji, konkursów i loterii promocyjnych;
 • d) Przesyłaniu informacji do użytkowników na temat organizowanych przez McDonald’s promocji, konkursów i loterii promocyjnych;
 • e) W ramach serwisu Talent Finder możliwości przesyłania i zamieszczania oraz tworzenia przez Użytkownika informacji dotyczących Użytkownika, w celu rekrutacji do pracy w McDonald’s, w tym również składania przez Użytkownika aplikacji o pracę on-line.

1.4. Zasady organizowanych przez McDonald’s promocji, konkursów i loterii promocyjnych lub tym podobnych przedsięwzięć, w których McDonald’s uczestniczy, w szczególności jako fundator nagród, określają odrębne regulaminy, zasadniczo publikowane w Serwisie.

1.5. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej bez informowania o tym Użytkowników.


II. ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.

2.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji w ramach Serwisu.

2.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania odpłatności za korzystanie z określonych Usług oferowanych przez Serwis. Informacja o odpłatności oraz o jej wysokości zamieszczana będzie każdorazowo w Serwisie.

2.4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 • a) Zastosowania przeglądarek: Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla FireFox 3, Google Chrome 7, Opera 10, Safari 5;
 • b) Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 1024x768 px;
 • c) Zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania: Adobe Flash Player 9.0 lub Adobe Flash Player 10.0.

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W RAMACH SERWISU

3.1. Usługodawca informuje, że dostęp do Usług określonych w pkt 1.3 c) – e) niniejszego Regulaminu możliwy jest po zarejestrowaniu się przez Użytkownika w Serwisie, a co się z tym wiąże podaniu danych osobowych Użytkownika.

3.2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza "zarejestruj".

3.3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:

 • a) indywidualna nazwa Użytkownika (Nazwa)
 • b) adres e-mail, o ile nie stanowi on Nazwy
 • c) hasło dostępu do konta Użytkownika (Hasło)

Serwis uniemożliwia rejestrację dwóch identycznych Nazw. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola (np. wiek, płeć, wykształcenie Użytkownika itd.) oraz odmowy rejestracji Użytkownika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych. Dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia Usług będą odpowiednio zaznaczone.

3.4. Po wypełnianiu formularza rejestracyjnego Użytkownik proszony jest o zaznaczenie "pola zgody", którego zaznaczenie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia. Zaznaczenie "pola zgody" oznacza również zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na potrzeby prowadzenia Serwisu.

3.5. Po dokonaniu rejestracji w sposób opisany w pkt 3.3. oraz 3.4. konto Użytkownika staje się aktywne i Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu.

3.6. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojej Nazwy oraz Hasła.

3.7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych jak również za wybór Nazwy oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy. Usługodawca informuje, że wszelkie treści przesłane przez osoby trzecie identyfikujące się Nazwą lub innymi danymi Użytkownika, będą jemu przypisane.

3.8. Usługodawca informuje, że usunie dokonaną rejestrację, a tym samym konto Użytkownika w przypadku, gdy wybrana przez Użytkownika Nazwa pozostaje w sprzeczności z Regulaminem.


IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

4.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4.2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 • a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie z użyciem innej Nazwy lub innych danych; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Nazw lub Haseł innych Użytkowników;
 • c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw;
 • d) korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

4.3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku nieuprawnionego wykorzystania jego Nazwy lub Hasła.


V. ZASADY ZAMIESZCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INFORMACJI W SERWISIE

5.1. W ramach Usług oferowanych przez Serwis, Użytkownik może przesyłać za pośrednictwem Serwisu informacje do innych Użytkowników. W ramach serwisu Talent Finder Użytkownik może również przesyłać, zamieszczać oraz tworzyć informacje o sobie. Wszelkie treści przesyłane lub zamieszczane przez Użytkownika w ramach Serwisu określane są dalej łącznie jako "Informacje".

5.2. Usługodawca informuje, że przesyłanie lub zamieszczanie Informacji przez Użytkownika w Serwisie, odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do Informacji przesyłanych za pośrednictwem Serwisu jak również, że Informacje nie naruszają praw osób trzecich, ani nie zawierają treści niezgodnych z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność.

5.4. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Informacji sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego oraz naruszających praw osób trzecich bądź Usługodawcy.

5.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu bez powiadomienia o tym Użytkownika Informacji, naruszających postanowienia pkt. 5.4 oraz jeśli uzyska urzędową albo inną wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Informacji lub związanej z nimi działalności.

5.6. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do:

 • a) usunięcia bez powiadomienia Użytkownika, Informacji które nie spełniają norm technicznych opisanych na stronie;
 • b) rezygnacji w dowolnym czasie z udostępnienia Usługi polegającej na możliwości przesyłania za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników Informacji do innych Użytkowników.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

6.1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich;
 • b) treść Informacji przesyłanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu itd.;
 • c) podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji danych nieaktualnych, niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
 • d) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie Nazwy lub Hasła Użytkownika;
 • e) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności;
 • f) usunięcie przez Usługodawcę Informacji lub jakiejkolwiek innej treści zamieszczonej przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, jak również za zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika;
 • g) serwisy internetowe należące do osób trzecich.

6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

6.4. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez Linki z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.


VII. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

7.1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji Serwisu.

7.2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego, lub godzące w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może ze skutkiem natychmiastowym zablokować lub usunąć konto Użytkownika oraz podjąć wszelkie inne prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług.

7.3. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

7.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu oraz możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług (np. ze względu na ochronę prywatności, ze względów prawnych związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu, ze względu na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Serwisu).


VIII. SERWIS TALENT FINDER

8.1. W ramach serwisu Talent Finder McDonald’s oferuje Użytkownikom możliwość uzyskania informacji o pracy w McDonald’s jak również możliwość przesyłania i zamieszczania oraz tworzenia przez Użytkownika w Serwisie informacji dotyczących Użytkownika w celu rekrutacji do pracy, w tym składania przez Użytkownika aplikacji o pracę on-line.

8.2. Aby skorzystać z Usług świadczonych w ramach serwisu Talent Finder, wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:

 • login (którym musi być adres email) i hasło do korzystania z serwisu Talent Finder
 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • dane teleadresowe
 • oraz preferencje co do zatrudnienia

8.3. Niezależnie od danych wymienionych w punkcie poprzedzającym, w celu złożenia aplikacji o pracę on-line Użytkownik będzie poproszony również o podanie następujących danych:

 • wykształcenia (poziom wykształcenia, nazwa szkoły/uczelni, rok ukończenia nauki)
 • doświadczenia zawodowego (nazwa firmy, nazwa stanowiska, data rozpoczęcia i zakończenia pracy)
 • znajomości języków obcych
 • umiejętności IT
 • uzyskanych certyfikatów/uprawnień zawodowych
 • dodatkowych umiejętności, uprawnień, zainteresowań
 • preferowanych stanowisk i lokalizacji (o ile dych tych nie podałeś wcześniej)
 • preferencji co do czasu pracy i terminu jej rozpoczęcia.

8.4. Wszystkie inne postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się również do Usług świadczonych w ramach Talent Finder.


IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

9.1. Usługodawca przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), w szczególności przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

9.3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

9.4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

9.5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu umożliwienia korzystania z konta Użytkownika bez konieczności ponownego logowania o ile wcześniej wprowadzono do Serwisu za pomocą tego Komputera poprawną nazwę indywidualną Użytkownika i przyporządkowane jej hasło. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania.


X. REKLAMACJE

10.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@pl.mcd.com albo inny adres, jeżeli taki będzie wskazany jest w Serwisie

10.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, indywidualną nazwę Użytkownika, jego dokładny adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.

10.3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

10.4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Usługodawcy.

10.5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.

10.6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres kontakt@pl.mcd.com albo inny adres, jeżeli taki będzie wskazany jest w Serwisie.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

11.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

11.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

11.4. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.

11.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

11.6. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

11.7. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

11.8. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz o Usługach oferowanych za pośrednictwem Serwisu na jego stronach internetowych.